Dostępność

Wersja do druku

Deklaracja dostępności (Aktualizacja z dnia 09.01.2023 r.)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność internetową zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bilgorajoik.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2023r.

Data ostatniej aktualizacji: 09 stycznia 2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
    Zamieszczone na stronie internetowej publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości;
    Jest dostępna zmiana rozmiaru wyświetlanej strony i jej zawartości tekstowej za pomocą kombinacji klawisza Ctrl + użycia rolki myszki (scroll) dla uzyskania odpowiedniej wielkości oraz z pomocą modułu zmiany wielkości czcionki
    Odnośniki są wyróżniane;
    Linki zamieszczone na stronie otwierają się w tym samym oknie;
    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
    Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków;
    Na stronie jest możliwość posługiwania się fokusem, czyli domyślnym oznaczeniem aktywnego linka lub pola formularza. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.
    Teksty i informacje zamieszczane na stronie staramy się pisać prostym językiem i formatować w sposób zgodny z zasadami dostępności.
    Strona dostosowana jest do użytkowania za pomocą urządzeń o zróżnicowanej wielkości wyświetlacza
    Strona umożliwia prezentację treści w zróżnicowanych kontrastach oraz trybach kolorystycznych
    Strona pozwala na wyszukiwanie pożądanych treści za pomocą wygodnej wyszukiwarki indeksującej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 09.01.2023 r.
    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej www.oik.bilgorajoik.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Ilona Dzido adres poczty elektronicznej oik.bilgoraj@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Powyższe działanie Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. W przypadku gdy dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, osoba żądająca dostępności cyfrowej w alternatywnej formie, zostanie poinformowana o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. O wydłużeniu terminu osoba jest informowana, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Ośrodek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Postępowanie odwoławcze

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, użytkownik może złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej przez podmiot publiczny, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. "Wira" Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju jest usytuowany na II piętrze budynku. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Wira Bartoszewskiego. Do budynku prowadzi chodnik który posiada parking i wyznaczone na nim miejsce dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na II piętro budynku, gdzie ulokowany jest Ośrodek osoba o ograniczonej zdolności ruchowej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym może liczyć na pomoc ze strony pracowników w skorzystaniu z windy lub samodzielnie wejść klatką schodową, która znajduje się tuż przy wejściu głównym.  Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W celu załatwienia sprawy w Ośrodku, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

- napisać pismo i wysłać je pocztą na adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul.Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj,

-  przynieść pismo do Sekretariatu Ośrodka, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Sekretariat znajduje się na II piętrze budynku,

- wysłać pismo na skrzynkę mailową na adres: oik.bilgoraj@gmail.com,

- wysłać pismo za pomocą za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba posiadać dostęp do internetu i swoje konto na platformie ePUAP lub

- zadzwonić pod numery: 84 686 41 82 lub 797 433 719.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2066

Wprowadził(a) do systemu: Ilona Dzido, data: 2023-01-05 11:46:52
Opublikował(a): Ilona Dzido, data publikacji: 2023-01-05 11:47:07
Ostatnia zmiana: Ilona Dzido, data: 2023-01-09 16:20:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony